เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- สามารถวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ อธิบายและให้เหตุผลประกอบสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างมีเหตุผล
- สามารถนำความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่เรียนเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวรวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

main

          คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ


หน่วย
เป้าหมายการสอนแต่ละ หน่วย
เศษส่วน ทศนิยม
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเศษส่วน ทศนิยม  รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน ทศนิยมได้
รวมทั้งแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนได้
จำนวนจริง
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ำและเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน หารากที่สองและรากที่สามของจำนวน การแยกตัวประกอบ การประมาณ ให้เหตุผลในการระบุหรือยกตัวอย่างจำนวนจริง จำนวนตรรกยะ และจำนวนอตรรกยะ และนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการยกกำลัง การหารากที่สอง และการหารากที่สามของจำนวนเต็มและจำนวนตรรกยะได้ นำความรู้มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ สามารถเปรียบเทียบอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนรวมทั้งนำความรู้มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์รวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

ปฏิทินและวิเคราะห์มาตรฐานการจัดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2558
Week
Input
Possess
Output
Outcome


 1 - 2
 โจทย์
เศษส่วนและทศนิยม

Key  Question :
 - นักเรียนคิดว่าเศษส่วนและทศนิยมต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
เราจะแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยมได้อย่างไร

เครื่องมือคิด :
Show and Share
Brainstorms

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
เกมเกี่ยวกับจับคู่
สมุดทดคิดของนักเรียนแต่ละคน
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม
ใบงานเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม

 ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนได้ทำในช่วงปิดเรียน
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเศษส่วนและทศนิยมต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
และเราจะแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยมได้อย่างไร
 ตัวอย่างโจทย์
1.  0.5 ,
2.  , 0.22
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ครูให้นักเรียนเล่นเกม  “สัมพันธ์ฉันท์เพื่อน” ซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับจับคู่ระหว่าง เลขทศนิยมกับเศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน 
ครูตั้งคำถาม  6/10   12/100  เราจะเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้อย่างไร และมีวิธีคิดอย่างไร
ครูให้นักเรียนนำเสนอพร้อมแสดงวิธีการคิดหาคำตอบ ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนว่า  “มีใครเห็นความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยมบ้าง แล้วสัมพันธ์กันอย่างไร”  แล้วใครเห็นแตกต่างจากเพื่อนบ้าง   ครูให้นักเรียนที่เข้าใจอธิบายให้กับเพื่อนที่ไม่เข้าใจ  ก่อนทำงาน
ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม ลงในสมุด
ครูตั้งคำถาม  0.5   0.96  เราจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้อย่างไร และมีวิธีคิดอย่างไร
 ครูให้นักเรียนนำเสนอพร้อมแสดงวิธีการคิดหาคำตอบ
ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน ลงในสมุด
ครูให้แจกใบงานให้นักเรียน เพื่อทบทวนเกี่ยวกับ เลขทศนิยมและเศษส่วน ตัวอย่างเช่น
45.21
32.733
12
พร้อมทั้งได้ตรวจสอบกระบวนการคิดของนักเรียนแต่ละคน ในช่วงการนำใบงานมาส่งโดยการใช้คำถามเพื่อทบทวนความเข้าใจของนักเรียน
ครูและนักเรียนเรียนรู้ร่วมกันพร้อมทั้งสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
ภาระงาน
การแสดงความคิดเห็นและออกแบบวิธีคิดจากโจทย์ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
การสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับของตนเอง  พร้อมทั้งนำเสนอกระบวนการคิดของตนเอง
ชิ้นงาน
-  ใบงานเกี่ยวกับการแปลงเศษส่วน และทศนิยม

ความรู้:
การแปลงเศษส่วน ทศนิยม  รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน ทศนิยม
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
 ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
อย่างไม่มีอคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

มาตรฐาน  1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง :ตัวชี้วัด ม.2/1
มาตรฐาน  1.3  เข้าใจระบบจำนวนและใช้การประมาณค่าในการคำนวณและแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน : ตัวชี้วัด ม.2/1
มาตรฐาน  6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,ม.3/4, ม.3/5, และ ม.3/6

Week
Input
Possess
Output
Outcome
3 - 4
โจทย์
การแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์เศษส่วนและทศนิยม

Key  Questions
 - ถ้าพี่ต้นตะวันมีแตงโมอยู่  4/7 ชิ้น  แบ่งให้เพื่อน 1/7 ชิ้น จะเหลือแตงโมเท่าไร?
- นักเรียนสามารถออกแบบสร้างโจทย์ปัญหาสถานการณ์เศษส่วนและทศนิยม

เครื่องมือคิด :
Show and Share

Brainstormsผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :

นักเรียน/ครู


สื่อและแหล่งเรียนรู้


อินเตอร์เน็ต
สมุดเล่มเล็ก
โจทย์ปัญหา
ใบงาน
ครูให้นักเรียนดูแผ่นภาพเศษส่วนที่แตกต่างกัน แล้วถามนักเรียนว่าวิธีการหาผลรวมและผลต่างของเศษส่วนอย่างไร ครูให้นักเรียนดูแถบเศษส่วนและสังเกตวิธีเทียบจากส่วนตรงข้าม
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าพี่ต้นตะวันมีแตงโมอยู่ 4/7 ชิ้น  แบ่งให้เพื่อน 1/7  ชิ้น จะเหลือแตงโมเท่าไร?
-ให้นักเรียนออกมาแสดงวิธีการหาค่าของแถบจำนวนแต่ละแถบและโยงไปสู่โจทย์การบวกและการลบเศษส่วน
ครูใช้คำถามตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน
ให้โจทย์ข้อที่ยาก ซับซ้อนขึ้นให้นักเรียนช่วยกันคิดหาคำตอบ พร้อมทั้งให้ปรึกษากันในกลุ่ม
ก่อนจะเลือกวิธีการที่เหมาะสมนำไปปรับใช้กับนักเรียนเองแต่ละคน
- นักเรียนให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับการหาผลรวมและผลต่างของเศษส่วนโดยแผ่นภาพและโจทย์การบวกและการลบเศษส่วนลงในสมุด
นักเรียนแต่ละคนตั้งโจทย์ปัญหาเศษส่วนคนละ 5 ข้อ แล้วเปลี่ยนกับเพื่อน

ภาระงาน
- การอธิบายนำเสนอต่อเพื่อนและครู
นักเรียนสร้างออกแบบสร้างโจทย์ปัญหาสถานการณ์เศษส่วนและทศนิยม

ชิ้นงาน
- เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดทดคิดเล่มเล็ก
โจทย์การคิด(เศษส่วน)ลงในสมุด
ใบงานเกี่ยวกับการหาผลรวมและผลต่างของเศษส่วน
ความรู้:
นักเรียนเข้าใจและสามารถสื่อสาร นำเสนอ และเชื่อมโยงในการบวก ลบ คูณและหารเศษส่วนได้
สามารถแก้ปัญหาให้เหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำความรู้เรื่องการบวก ลบ คูณและหารเศษส่วนไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ และสามารถสื่อสาร นำเสนอและเชื่อมโยงในการบวก ลบ คูณ และหารทศนิยมได้ สามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำความรู้เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารทศนิยมไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้

ทักษะ
-ทักษะการคิดวิเคราะห์
-ทักษะการให้เหตุผล
-ทักษะการแก้ปัญหา 

-ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันคุณลักษณะ :

- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

-คารพ สิทธิ หน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น

อย่างไม่มีอคติ

สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง

สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มาตรฐาน  1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง :ตัวชี้วัด ม.4-6/3
มาตรฐาน  1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง  การดำเนินการต่าง ๆ  และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา : ตัวชี้วัด  ม.4-6/1

มาตรฐาน  6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,ม.3/4, ม.3/5, และ ม.3/6
Week
Input
Possess
Output
Outcome
5-7

โจทย์
จำนวนจริง
Key  Questions
นักเรียนสังเกตเห็นตัวเลขหรือจำนวนที่ไหนบ้าง  และมาได้อย่างไร
 - ตัวเลขที่นักเรียนรู้จักสามารถเขียนในรูปไหนได้บ้าง
- นักเรียนคิดว่าจำนวนตรรกยะ และอตรรกยะ เป็นอย่างไร และต่างกันอย่างไรพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
- นักเรียนคิดว่า จำนวนที่อยู่ระหว่าง  1  กับ  2  มีกี่จำนวน


เครื่องมือคิด
Brainstorms  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของตัวเลข
การจัดหมวดหมู่ตัวเลข
Card and chart ตัวเลข จำนวน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- กระดาษตัวเลข
บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษการ์ด
กระดาษ A4

ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องของจำนวน   
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนจัดหมวดหมู่ตัวเลขรวมกันพร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบ
- นักเรียนแต่ละคนเสนอรูปแบบของจำนวน เช่น 1 ,    0.5 , 50% ,
นักเรียนดูโครงสร้างของจำนวน

            - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าจำนวนตรรกยะ และอตรรกยะ เป็นอย่างไร และต่างกันอย่างไรพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูให้นักเรียนดูเส้นจำนวน แล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิกว่าจำนวนฝั่งซ้ายและขวาเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างและลักษณะอย่างไร แต่ละคนแสดงความคิดเห็น
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จำนวนและจำนวนไม่เต็มเป็นอย่างไร และเราจะเขียนบนเส้นจำนวนได้อย่างไร
- นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งตักอย่างประกอบ
นักเรียนทำใบงาน
1. นักเรียนยกตัวอย่างจำนวนตรรกยะ         อตรรกยะ
2.จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จ
…………..1)  0.001001001001…เป็นจำนวนตรรกยะ
…………..2) 0.110110110110… เป็นจำนวนตรรกยะ
…………..3) 0.7676676667666… เป็นจำนวนตรรกยะ
…………..4) 0.59999….  เป็นจำนวนตรรกยะ
…………..5) 0 เป็นจำนวนจริง
…………..6) จำนวนที่เขียนได้ในรูปทศนิยมซ้ำไม่เป็นจำนวนตรรกยะ
…………..7) ….  เป็นจำนวนตรรกยะ
…………..8)  ….  เป็นจำนวนตรรกยะ
…………..9) 2.548754652 เป็นจำนวนตรรกยะ
…………..10) 2.5  เป็นจำนวนตรรกยะ
ครูตั้งโจทย์คำถามชวนให้คิดต่อ นักเรียนคิดว่าจำนวนหรือตัวเลขเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับชีวิตเราอย่างไร
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความรู้ผ่าน Mind mapping
ภาระงาน :
การจัดหมวดหมู่ของจำนวน
การนำเสนอเกี่ยวกับจำนวนตรรกยะ อตรรกยะ
ชิ้นงาน :
- Mind mapping ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนจริง           
 - ใบงาน
เข้าใจที่มาและความสำคัญของตัวเลข ความหลากหลายของจำนวน อธิบายจำนวนตรรกยะ    จำนวนอตรรกยะ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้                                             วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับเศษส่วน
 ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้
คุณลักษณะ                                              
สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

มาตรฐาน  1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง :ตัวชี้วัด ม.4-6/1
มาตรฐาน  1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง  การดำเนินการต่าง ๆ  และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา : ตัวชี้วัด   ม.2/2
มาตรฐาน  1.3  เข้าใจระบบจำนวนและใช้การประมาณค่าในการคำนวณและแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน : ตัวชี้วัด ม.2/1
มาตรฐาน  6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : ตัวชี้วัด ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,ม.3/4, ม.3/5, และ ม.3/6

Week
Input
Possess
Output
Outcome
8 - 10
 Key  Questions
 - จากข้อมูลที่นักเรียนได้ อัตราส่วนของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเป็นเท่าใดและเขียนอย่างไร
ครูซื้อปากกา 4 ด้าม ราคา 28 บาท อัตราส่วนของจำนวนปากกาเป็นด้ามต่อราคาของปากกาหนึ่งด้ามเป็นเท่าไร
- นักเรียนคิดว่า เราสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์กำหนด
Brainstorms
ระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีคิดรวมทั้งออกแบบวิธีคิดร่วมกันผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
กระดาษ
อินเตอร์เน็ต
ห้องสมุด
สมุดเล่มเล็ก
โจทย์ปัญหา
ใบงานโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน

- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ครูให้นักเรียนสำรวจจำนวนนักเรียนชั้นม.1  .2  และม.3   แยกตามชาย - หญิง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากข้อมูลที่นักเรียนได้ อัตราส่วนของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเป็นเท่าใดและเขียนอย่างไร”?
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และออกแบบวิธีคิดลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ครูซื้อปากกาด้าม ราคา 28 บาท อัตราส่วนของจำนวนปากกาเป็นด้ามต่อราคาของปากกาหนึ่งด้ามเป็นเท่าไร”?                          
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและออกแบบวิธีคิดลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละคนสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนประยุกต์ของตนเอง  พร้อมทั้งนำเสนอกระบวนการคิดของตนเอง  
นักเรียนแลกเปลี่ยนโจทย์กับเพื่อนแล้วทำตามความเข้าใจของตนเอง
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอโจทย์และกระบวนการคิดของตนเองต่อเพื่อนและครู
ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่า เราสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร”?
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ครูแจกใบงานโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อทบทวนความเข้าใจ
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันทำใบงาน
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
แสดงความคิดเห็นและออกแบบวิธีคิดจากโจทย์ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
-  สร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนของตนเอง  พร้อมทั้งนำเสนอกระบวนการคิดของตนเอง
-  ใบงานโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน
ความรู้
การเปรียบเทียบอัตราส่วน
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ
การแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตนเองต่อส่วนรวม
การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่เหมาะสมและการออกแบบวิธีคิดจากสื่อต่างๆ)
 - เป็นนักคิด  นักวางแผนการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบ
2.ทักษะการแก้ปัญหา วิเคราะห์โจทย์และการแก้ไขโจทย์ปัญหา
3. ทักษะ ICT เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
การเชื่องโยงกระบวนการเรียนรู้ มาปรับใช้จริงกับชีวิต
มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น