เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- สามารถวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ อธิบายและให้เหตุผลประกอบสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างมีเหตุผล
- สามารถนำความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่เรียนเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวรวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

week5-6

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : จำนวนจริง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   Quarter  1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวจำนวน จำนวนตรรกยะ อตรรกยะ สามารถจัดหมวดหมู่จำนวนตรรกยะ อตรรกยะ กับรวมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

Week
Input
Process
Out put
Outcome
3
Key  Questions
นักเรียนสังเกตเห็นตัวเลขหรือจำนวนที่ไหนบ้าง  และมาได้อย่างไร
 - ตัวเลขที่นักเรียนรู้จักสามารถเขียนในรูปไหนได้บ้าง
- นักเรียนคิดว่าจำนวนตรรกยะ และอตรรกยะ เป็นอย่างไร และต่างกันอย่างไรพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
- นักเรียนคิดว่า จำนวนที่อยู่ระหว่าง  1  กับ  2  มีกี่จำนวน เครื่องมือคิด
Brainstorms  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของตัวเลข
Card and chart ตัวเลข จำนวน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษการ์ด
กระดาษ A4

ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องของจำนวน    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนสังเกตเห็นตัวเลขหรือจำนวนที่ไหนบ้าง  และมาได้อย่างไร
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนเขียนตัวเลข จำนวน ที่พบเห็นพร้อมทั้งวาดภาพประกอบ เช่น จำนวนสมาชิกในครอบครัว  ช่องโทรทัศน์  เบอร์เสื้อ  เลขที่บ้าน  เลขหลักกิโลเมตร  เป็นต้น
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนจะมีวิธีการในการจัดหมวดหมู่ตัวเลขได้อย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนจัดหมวดหมู่ตัวเลขรวมกันพร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบ
    
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ตัวเลขที่นักเรียนรู้จักสามารถเขียนในรูปไหนได้บ้าง
นักเรียนแต่ละคนเสนอรูปแบบของจำนวน เช่น 1 ,    0.5 , 50% ,
นักเรียนดูโครงสร้างของจำนวน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าจำนวนตรรกยะ และอตรรกยะ เป็นอย่างไร และต่างกันอย่างไรพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า จำนวนที่อยู่ระหว่าง  1  กับ  2  มีกี่จำนวน  อะไรบ้าง
- นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็น
- ครูให้นักเรียนดูเส้นจำนวน แล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิกว่าจำนวนฝั่งซ้ายและขวาเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างและลักษณะอย่างไร แต่ละคนแสดงความคิดเห็น
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จำนวนและจำนวนไม่เต็มเป็นอย่างไร และเราจะเขียนบนเส้นจำนวนได้อย่างไร
ใช้ :
นักเรียนทำใบงาน
1. นักเรียนยกตัวอย่างจำนวนตรรกยะ         อตรรกยะ
2.จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จ
…………..1)  0.001001001001…เป็นจำนวนตรรกยะ
…………..2) 0.110110110110… เป็นจำนวนตรรกยะ
…………..3) 0.767667666766667… เป็นจำนวนตรรกยะ
…………..4) 0.59999….  เป็นจำนวนตรรกยะ
…………..5) 0 เป็นจำนวนจริง
…………..6) จำนวนที่เขียนได้ในรูปทศนิยมซ้ำไม่เป็นจำนวนตรรกยะ
…………..7) ….  เป็นจำนวนตรรกยะ
…………..8)  ….  เป็นจำนวนตรรกยะ
…………..9) 2.548754652 เป็นจำนวนตรรกยะ
…………..10) 2.5  เป็นจำนวนตรรกยะ
ครูตั้งโจทย์คำถามชวนให้คิดต่อ นักเรียนคิดว่าจำนวนหรือตัวเลขเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับชีวิตเราอย่างไร
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความรู้ผ่าน Mind mapping
การจัดหมวดหมู่ของจำนวน
การนำเสนอเกี่ยวกับจำนวนตรรกยะ  อตรรกยะ
- Mind mapping ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนจริง
ใบงาน
ความรู้                                                             เข้าใจที่มาและความสำคัญของตัวเลข ความหลากหลายของจำนวน อธิบายจำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้                            วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับเศษส่วน
 ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึก เกี่ยวกับจัดหมวดหมู่ของตัวเลข และการแก้ไขโจทย์ปัญหา                  
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้                                                ทักษะ ICT เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล
คุณลักษณะ                                              1. สร้างสรรค์ (การออกแบบโจทย์ปัญหาที่แตกต่าง)                                                         2.สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้                                                   3.วิเคราะห์ (โจทย์ปัญหา)                               4. คุณธรรม จริยธรรม               บันทึกหลังสอน

ในสัปดาห์นี้ได้ทบทวนเรื่องของจำนวน    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  พี่ๆสังเกตเห็นตัวเลขหรือจำนวนที่ไหนบ้าง  และคิดว่าตัวเลขนั้นๆมีที่มาอย่างไร
ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนเขียนตัวเลข จำนวน ที่พบเห็นพร้อมทั้งวาดภาพประกอบ เช่น จำนวนสมาชิกในครอบครัว  ช่องโทรทัศน์  เบอร์เสื้อ  เลขที่บ้าน  เลขหลักกิโลเมตร  เป็นต้น  นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ในการจัดหมวดหมู่ตัวเลข

จากนั้นพี่ดูเส้นจำนวน แล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าจำนวนฝั่งซ้ายและขวาเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างและลักษณะอย่างไร แต่ละคนแสดงความคิดเห็น  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จำนวนและจำนวนไม่เต็มเป็นอย่างไร และเราจะเขียนบนเส้นจำนวนได้อย่างไร พี่ช่วยกันเสนอความคิดเห็นของตนเอง และนำเสนอกว่าจำนวนหรือตัวเลขเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับชีวิตเรา และทำใบงาน  ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้แล้วนักเรียนแต่ละคนสรุปความรู้ผ่าน Mind mapping


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น