เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- สามารถวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ อธิบายและให้เหตุผลประกอบสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างมีเหตุผล
- สามารถนำความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่เรียนเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวรวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

week7-10

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : อัตราส่วน สัดส่วนชวนสนุก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   Quarter 1   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน  สามารถอธิบาย แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนรวมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
Week
Input
Process
Out put
Outcome
7-10
 Key  Questions
 - จากข้อมูลที่นักเรียนได้ อัตราส่วนของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเป็นเท่าใดและเขียนอย่างไร
ครูซื้อปากกา 4 ด้าม ราคา 28 บาท อัตราส่วนของจำนวนปากกาเป็นด้ามต่อราคาของปากกาหนึ่งด้ามเป็นเท่าไร
- นักเรียนคิดว่า เราสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์กำหนด
Brainstorms
ระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีคิดรวมทั้งออกแบบวิธีคิดร่วมกันผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
กระดาษ
อินเตอร์เน็ต
ห้องสมุด
สมุดเล่มเล็ก
โจทย์ปัญหา
ใบงานโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน

ชง : 
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ครูให้นักเรียนสำรวจจำนวนนักเรียนชั้นม.1  .2  และม.3   แยกตามชาย - หญิง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากข้อมูลที่นักเรียนได้ อัตราส่วนของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเป็นเท่าใดและเขียนอย่างไร”?
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และออกแบบวิธีคิดลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
เชื่อม : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ครูซื้อปากกาด้าม ราคา 28 บาท อัตราส่วนของจำนวนปากกาเป็นด้ามต่อราคาของปากกาหนึ่งด้ามเป็นเท่าไร”?                          
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและออกแบบวิธีคิดลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก

 ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนประยุกต์ของตนเอง  พร้อมทั้งนำเสนอกระบวนการคิดของตนเอง  
นักเรียนแลกเปลี่ยนโจทย์กับเพื่อนแล้วทำตามความเข้าใจของตนเอง
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอโจทย์และกระบวนการคิดของตนเองต่อเพื่อนและครู
ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่า เราสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร”?
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ครูแจกใบงานโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อทบทวนความเข้าใจ
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันทำใบงาน
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
แสดงความคิดเห็นและออกแบบวิธีคิดจากโจทย์ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
-  สร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนของตนเอง  พร้อมทั้งนำเสนอกระบวนการคิดของตนเอง
-  ใบงานโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน
ความรู้
การเปรียบเทียบอัตราส่วน
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ
การแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตนเองต่อส่วนรวม
การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่เหมาะสมและการออกแบบวิธีคิดจากสื่อต่างๆ)
 - เป็นนักคิด  นักวางแผนการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบ
2.ทักษะการแก้ปัญหา วิเคราะห์โจทย์และการแก้ไขโจทย์ปัญหา
3. ทักษะ ICT เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
การเชื่องโยงกระบวนการเรียนรู้ มาปรับใช้จริงกับชีวิต
มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


บันทึกหลังสอน
ครูและนักเรียนสำรวจจำนวนนักเรียนชั้นม.1  .2  และม.3   แยกตามชาย - หญิง แล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากข้อมูลที่นักเรียนได้นักเรียนแต่ละชั้นมีจำนวนเท่าไหร่แยกตามชายหญิง และนักเรียนได้ข้อมูลมาด้วยวิธิใด  นักเรียนนำเสนอข้อมูลที่ได้พร้อมทั้งบอวิธีได้มาซึ่งข้อมูลของตนเอง   ถ้าครูอยากทราบอัตราส่วนของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงในแต่ละชั้นเป็นเท่าใดและเขียนอย่างไร”?
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และออกแบบวิธีคิดลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก ครูให้ตัวแทนนักเรียนนำเสนอวิธีคิดของตนเองให้เพื่อนและครูฟัง พร้อมทั้งใช้คำถามกระตุ้นการคิด มีใครคิดแตกต่างจากเพื่อนบ้าง และมีวิธีคิดอย่างไร
นักเรียนแต่ละคนได้ออกแบ สร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนประยุกต์ของตนเอง  พร้อมทั้งนำเสนอกระบวนการคิดของตนเอง  
จากนั้นแลกเปลี่ยนโจทย์กับเพื่อนแล้วทำตามความเข้าใจของตนเองนักเรียนแต่ละคนนำเสนอโจทย์และกระบวนการคิดของตนเองต่อเพื่อนและครู คนที่เข้าใจช่วยอธิบายให้เพื่อนเพิ่มเติม ทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน เห็นความตั้งใจและพยามยามในการเรียนรู้ จากนั้นครูให้การบ้านนักเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจมากยิ่งขึ้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น