เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- สามารถวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ อธิบายและให้เหตุผลประกอบสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างมีเหตุผล
- สามารถนำความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่เรียนเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวรวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

week3-4

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : เศษส่วนชวนคิด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  Quarter  1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเศษส่วน ทศนิยม  รวมทั้งแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
3 - 4
Key  Question :
 - มีแตงโม อยู่  4/7 ชิ้น  ให้เพื่อน 1/7  ชิ้น จะเหลือแตงโมเท่าไร

เครื่องมือคิด :
Show and Share
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์กำหนด
Brainstorms
ระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีคิดรวมทั้งออกแบบวิธีคิดร่วมกัน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- กระดาษ
- อินเตอร์เน็ต
- สมุดเล่มเล็ก
- โจทย์ปัญหา
- ใบงาน

ชง   
- ครูให้นักเรียนดูแผ่นภาพเศษส่วนที่แตกต่างกัน แล้วถามนักเรียนว่าวิธีการหาผลรวมและผลต่างของเศษส่วนอย่างไร ครูให้นักเรียนดูแถบเศษส่วนและสังเกตวิธีเทียบจากส่วนตรงข้าม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด มีแตงโม อยู่  4/7 ชิ้น  ให้เพื่อน 1/7  ชิ้น จะเหลือแตงโมเท่าไร

เชื่อม   :
-ให้นักเรียนออกมาแสดงวิธีการหาค่าของแถบจำนวนแต่ละแถบและโยงไปสู่โจทย์การบวกและการลบเศษส่วน
- ครูใช้คำถามตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน
ให้โจทย์ข้อที่ยาก ซับซ้อนขึ้นให้นักเรียนช่วยกันคิดหาคำตอบ พร้อมทั้งให้ปรึกษากันในกลุ่ม
ก่อนจะเลือกวิธีการที่เหมาะสมนำไปปรับใช้กับนักเรียนเองแต่ละคน
ใช้   
- นักเรียนให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับการหาผลรวมและผลต่างของเศษส่วนโดยแผ่นภาพและโจทย์การบวกและการลบเศษส่วนลงในสมุด
- นักเรียนแต่ละคนตั้งโจทย์ปัญหาเศษส่วนคนละ 5 ข้อ แล้วเปลี่ยนกับเพื่อน

ภาระงาน
- การอธิบายนำเสนอต่อเพื่อนและครู
- การตั้งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน
ชิ้นงาน
- โจทย์การคิด(เศษส่วน)ลงในสมุด
- ใบงานเกี่ยวกับการหาผลรวมและผลต่างของเศษส่วน
ความรู้:
นักเรียนรู้ค่าเศษส่วน และสามารถวาดเป็นรูปภาพแทนเศษส่วนได้ รวมทั้งแก้ปัญหาเศษส่วนได้
ทักษะ :
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับเศษส่วน
 ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-คารพ สิทธิ หน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
อย่างไม่มีอคติ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ในสัปดาห์นี้พี่ม.2 ได้ทบทวนเกี่ยวกับการดำเนินการของเศษส่วนและทศนิยม โดยครูให้นักเรียนดูแผ่นภาพเศษส่วนที่แตกต่างกัน  นักเรียนออกมาแสดงวิธีการหาค่าของแถบจำนวนแต่ละแถบและโยงไปสู่โจทย์การบวกและการลบเศษส่วน  พร้อมทั้งให้โจทย์ข้อที่ยาก ซับซ้อนขึ้นให้นักเรียนช่วยกันคิดหาคำตอบ พร้อมทั้งให้ปรึกษากันในกลุ่ม แต่ละกลุ่มช่วยกันหาวิธีคิดเพื่อนำเสนอและถ่ายทอดวิธีคิดให้เพื่อนและครูฟัง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด มีใครที่เห็นต่างจากเพื่อนบ้าง เพื่อหาวิธีที่ที่แปลกใหม่และหลากหลายมากยิ่งขึ้น ครูให้คนที่เข้าใจแล้วช่วยอธิบายให้กับคนที่ยังไม่เข้าใจ  ในการเรียนรู้เรื่องนี้หลายคนที่ช่วยแบ่งเบาภาระครูในการช่วยอธิบายให้เพื่อนฟัง เช่น พี่ชาติ  พี่ตุ๊กตา  พี่เดียร์ พี่อ้อแอ้  พี่พิมพ์  สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจครูได้เตรียมใบงานโจทย์ปัญหาอย่างง่ายให้ทำช่วงหลังทานข้าวเที่ยงเสร็จ หรือช่วงพักเบรก 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น